เกษตร1ไร่1แสน - LandinLand :เว็บไซต์รวมเรื่องอสังหาริมทรัพย์ และที่ดิน ในสังคมเมืองไทยและข้อมูลสังคมอาเซียน

Line : @LandinLand
Go to content

Main menu:

โครงการเมือง ใน เมือง

เกษตร 1ไร่ 1แสน


การจัดการพื้นที่ดินว่างเปล่า ที่ดินถูกทอดทิ้ง  ทำให้สร้างรายได้ ด้วยรูปแบบ ทำเกษตรพื้นที่ 1ไร่ ได้1แสน ที่ต้นทุนต่ำ โดยแผนระบบการปลูกพืชผักหมุนเวียนตามฤดูกาล


เกษตร 1ไร 1แสน  

อาจเป็นการจัดการทำนาผสม  การทำเกษตรปราณีต  การเกษตรสวนผสม เกษตรอินทรีย์ ตามแต่ความหมายเข้าใจกัน  


แต่ในรูปแบบของ โครงการเมืองในเมือง แล้ว  

เกษตร 1ไร่ 1แสน  คือ  การจัดการพื้นที่ดินเนื้อที่ 1ไร่  ให้สร้างประโยชน์ สร้างรายได้  จากการเหลือกินเหลือใช้ แล้วนำมาขาย แปรรูปเพิ่มมูลค่า  โดยระบบปลูกพืชหมุนเวียนต่อเนื่อง ตามฤดูกาลในรอบ 1ปี  

หรือใน 1ปี จะต้องมีผลผลิตให้กินใช้ สร้างรายได้ ได้ตลอดทุกเดือนที่สำคัญ ต้องเป็นการจัดการที่ต้องลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ และอาหารปลอดสารเคมี หรือที่เรียกว่า เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง

<<ลิกดู ตัวอย่างผังแปลง

ข้อคิดจาก ปราชญ์ชาวบ้าน
การทำเกษตรประณีตในความคิดผมต้องมี 4 ขั้นตอน  อย่างที่หนึ่งต้องกำหนดเป้าหมายโดยที่ไม่เอาเงินเป็นตัวตั้ง เอาความสุขใจเป็นตัวตั้ง เอาความมีเป็นตัววัด มีในสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในพื้นที่ พืชผัก ไม้ผลยืนต้น ไม่ใช้สอย สัตว์เลี้ยง ฯลฯ อย่างที่สองต้องมีการรวมพลัง รวมพลังคนในบ้านและชุมชนเพื่อสร้างอาหารให้พลังแก่ตนเองและคนในแผ่นดิน อย่างที่สาม ขั้นของการตั้งมั่น คือการรู้จักตัวเอง รู้จักผู้อื่น รู้จักสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน อย่างที่สี่ ขั้นตั้งใจ ตั้งใจทำมาหากินเพื่อให้มีอยู่มีกิน พึ่งพาตัวเอง  ค่อยๆ ลดหนี้ไป
พ่อผาย สร้อยสระกลาง

Back to content | Back to main menu