ความรู้เรื่องที่ดิน Knowledge of land - LandinLand :เว็บไซต์รวมเรื่องอสังหาริมทรัพย์ และที่ดิน ในสังคมเมืองไทยและข้อมูลสังคมอาเซียน

Line : @LandinLand
Go to content

Main menu:

ข้อควรรู้เรื่องที่ดิน

พระราชบัญญัติ

  • พระราชบัญญัติ อาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

(ภาษาไทย)  >>คลิกอ่านข้อมูล...
  

  • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2551

(ภาษาไทย)  >>คลิกอ่านข้อมูล...
  

  • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551

(ภาษาไทย)  >>คลิกอ่านข้อมูล...
  

  • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2550

(ภาษาไทย)  >>คลิกอ่านข้อมูล...
  

  • พระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535

(ภาษาไทย)  >>คลิกอ่านข้อมูล...
  

  • พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497

(ภาษาไทย)  >>คลิกอ่านข้อมูล...
  

  • พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522

(ภาษาไทย)  >>คลิกอ่านข้อมูล...
  

  • พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542

CONDOMINIUM ACT (No. 3) B.E. 2542 (1999)   
(English) >>คลิกอ่านข้อมูล...

  • พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.2542

Act Hire of Immovable Property for Commerce and Industry
B.E. 2542 (1999)
(ภาษาไทย)  >>คลิกอ่านข้อมูล...
(English)
>>คลิกอ่านข้อมูล...

  • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2542

THE LAND CODE AMENDMENT ACT (NO.8) B.E. 2542 (1999)   
(English) >>คลิกอ่านข้อมูล...

ดาวน์โหลด คู่มือ
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
และภาษีอากรการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน

ที่มา : กรมที่ดิน http://www.dol.go.th/

Back to content | Back to main menu