LandinLandรวมเรื่องบ้านเครื่องมืองานช่างความรู้ที่ดินเกษตร - LandinLand :เว็บไซต์รวมเรื่องอสังหาริมทรัพย์ และที่ดิน ในสังคมเมืองไทยและข้อมูลสังคมอาเซียน

Line : @LandinLand
Go to content

Main menu:

มืองในเมือง
โครงการ เมืองในเมือง รวมระบบการกินอยู่ได้ด้วยตนเอง

บนพื้นที่ดินอาศัย ผนวกการเกษตร พลังงาน

และแปรรูปอาหารอย่างสมบูรณ์
โดยวิธีการแก้ปัญหาที่ดินทิ้งพักนาน ที่ดินว่างเปล่าไม่พัฒนา

หรือแม้แต่โครงการเกษตรร้าง ให้กลับมามีการทำประโยชน์

สร้างรายได้ ในรูปแบบวิถีพอเพียง พึ่งพาตนเอง

โครงการ
"บ้าน ฟาร์ม เกษตร"

อีกหนึ่งในโครงการของบริษัท แลนด์อินแลนด์ จำกัด
โดยบริการออกแบบจัดสร้างบ้านสำเร็จบ้านสร้างเร็ว
ที่ตะหนักความสำคัญด้านสุขภาพผนวกการอยู่อาศัย
บ้านฟาร์มเกษตร จึงเป็นบ้านที่อยู่สบายพร้อมระบบการเกษตรในบ้าน

ตรา


จัดซื้อก่อสร้าง.com

Back to content | Back to main menu