เมืองในเมือง LandinLand รับออกแบบพัฒนาที่ดินเพื่อทำเกษตร สุขภาพและบ้านวัยเกษียณ - เมืองในเมือง รวมเรื่องจัดการที่ดินเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ด้วยความสุขกายสุขใจ

"เมืองในเมือง" รวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ดิน
การเกษตร สุขภาพ และบ้านวัยเกษียณ
Go to content

Main menu:

โครงการเมือง ใน เมือง


 

 
โครงการ เมืองในเมือง

"
การพัฒนาศักยภาพผืนที่ดิน
เพื่อสร้างรายได้-สร้างความสุขทั้งกายใจ  
ส่งต่อถึงคนรุ่นต่อไปได้อย่างยั่งยืน
"


เมืองในเมืองรวมระบบการกินอยู่ได้ด้วยตนเอง  บนพื้นที่ดินอาศัย ผนวกการเกษตร พลังงาน และแปรรูปอาหาร
โดย เมืองในเมือง จะพัฒนาองค์รวมทั้งหมดตั้งแต่

การออกแบบผังพื้นที่

บ้านพักอาศัย

พลังงานสะอาด

ระบบเกษตร

การเก็บเกี่ยว

การแปรรูปหลังเก็บเกี่ยว

การตลาดเพื่อการทำประโยชน์บนผืนทีดินตามความต้องการ


 


บริษัท แลนด์ อิน แลนด์ จำกัด
Line ID: @landinland
"เมืองในเมือง" รวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำประโยชน์บนที่ดิน ภาษีที่ดิน และการแปรรูปหลังเก็บเกี่ยว
การเกษตร สุขภาพ และบ้านวัยเกษียณ
Back to content | Back to main menu